Mobil: +36/30-920-77-66; +36/30-447-33-14
Email: info@hechtbalaton.hu

NYITVATARTÁS: H. - P. 08.-16. SZ. 08. - 14.

Home

Írta: Gábor
Találatok: 702

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A KORONA-VÍRUS JÁRVÁNY MIATT KIALAKULT HELYZETRE TEKINTETTEL A GÉPJÁRMŰBÉRLÉS

ÁTMENETILEG SZÜNETEL!

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

 

 

Cégűnk telephelyén lehetőség van személygépjármű bérlésére, akár belföldi, akár külföldi használatra egyaránt.

A bérleti díj összege: 5.000.-/nap/200km

A kaukció mértéke: 60.000.-/alkalom

GÉPJÁRMŰ BÉRBEADÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről a Gardentools Kft. (Székhely: 8636 Balatonszemes Bocskay u. 8., Telephely 8636 Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.) mint BÉRBEADÓ (a továbbiakban: Bérbeadó)

Tel.: 06/30-920-77-66, 30/480-76-33

Másrészről: Név, cím:.................................................................................................................................

Anyja neve:.............................................................................................................................

Születési hely, idő:..................................................................................................................

Szem.ig. Szám:.......................................................................................................................

Jogosítvány száma:.................................................................................................................

Telefonszám:...........................................................................................................................

 mint BÉRBEVEVŐ (továbbiakban: Bérbevevő) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

 A bérlet tárgya:

 Személygépkocsi: Típus:

                                 Frsz.:

                                Alvázszám:

                                Km. Óraállás: ……………………………………………………….

A bérlet időtartama:

Kölcsönzés kezdete: …………………………......Kölcsönzés vége: ………………………....................

A bérlet díjfizetési kötelezettsége:

Kaució: ……………………………,-Ft, azaz..................................................................................forint

A személygépkocsi bérleti díja: …………….,-Ft /nap/200 km, azaz.........................................forint/nap/200 km

Bérbeadó kötelezettségei:

 1. A Bérbeadó vállalja az időszakos szerviz kötelezettségeket, biztosítás kötelezettségeit (CASCO, KGFB), téli gumi felszerelést, abban az esetben, ha szükséges.

 2. A bérbeadó a gépjárművet köteles tele üzemanyag tartállyal átadni első alkalommal.

 3. A bérbeadó a gépjármű külföldi használatát:     ENGÉLYEZI           NEM ENGEDÉLYEZI

Bérbevevő kötelezettségei:

 1. A Bérbevevő köteles a gépjárművet tele üzemanyagtartállyal leadni.

 2. A Bérbevevő köteles a gumikár költségeit vállalni, az eredeti gumival azonos minőségű gumit cserélni.

 3. A Bérbevevő köteles azon kiadások megtérítésére is, melyek a gépjárművezető figyelmetlenségéből adódnak, vagyis a műszerfalon elhelyezett kontroll lámpák jelzésének figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező motorjavítási szervizköltségek kifizetése.

 4. A Bérbevevő gépjárművezetői kötelesek minden nap indulás előtt a motorolaj szintet, a világítást és a fékeket ellenőrizni, hiba esetén értesíteni a Bérbeadót. A gépjárműre a Bérbevevő nem vásárolhat alkatrészt a Bérbeadó beleegyezése nélkül. Amennyiben a bérbevevő gépjárművezetői nem győződnek meg a gépjármű megfelelő üzembiztos állapotáról, úgy a bérbevevőt terheli az ebből adódó javítási költség megfizetése, valamint az ebből adódó más károk megfizetése.

 5. A saját hibájából okozott káreseményből származó költség – CASCO önrész -, valamint az ismeretlen személy által okozott biztosítási kár önrészének kifizetése a Bérbevevőt terheli. A saját hibájából származó költség KGFB-nál a betétlap adása, mely besorolási osztályban visszaesést okoz, szintén a bérbevevőt terheli.

 6. Lopáskár esetén a fizetendő összeg irányadója biztosító által levont összeg. Amennyiben a gépjármű forgalmi engedélyét illetve kulcsát is ellopják, a biztosító nem téríti meg a kárt, így a Bérbevevő teljes anyagi felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.

 7. A Bérbevevő által megbízott gépjárművezetők kötelesek a KRESZ által előírt és meghatározott módon használni az autókat, ha ettől eltérően üzemelteti a Bérbevevő a gépjárművet, akkor teljes anyagi felelősséggel tartozik a Bérbeadó felé.

 8. Az esetleges káresemény bekövetkezésekor a Bérbevevő gépjárművezetői kötelesek a Bérbeadó felé azonnal jelezni. A sérült gépkocsi elszállításáról (külföldi káresemény kivételével) a Bérbeadó gondoskodik. Külföldi káresemény kapcsán a Bérbeadó telephelyére történő szállítás bérbevevő kötelezettsége.

 9. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérbevevő e-körben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérbevevő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.

 10. A Bérbevevő köteles a gépjárművet lemosva, kitakarítva leadni a Bérbeadónak.

 11. Bérbevevő kijelenti, hogy a Gardetools Kft. Általános Szerződési Feltételeit megismerte.

Amennyiben Bérbevevő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.

Tulajdon

A bérlet időtartama alatt a bérlet tárgya a Bérbevevő birtokában és használatában van, de a Bérbeadó tulajdonát képezi. Bérbevevőnek a bérelt gépjárműveket nem szabad eladnia, zálogba adnia, elajándékoznia, biztosítékként átruháznia, vagy egyéb módon megterhelnie. Amennyiben bérlet tárgyára harmadik személy bármilyen jogcímen igényt tart, a Bérbevevő köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót. Bérbevevő viseli a harmadik személy igényének elhárítása érdekében tett intézkedések valamennyi költségét.

Rendeltetésszerű használat

Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.

Bérbevevő a gépjárművek átvételének időpontjáról kezdve a szerződés tartama alatt mindvégig köteles a gépjárműveket rendeltetésszerűen használni, állagának megóvásáról gondoskodni.

Bérbeadó, bérbevevő iratairól fénymásolatot készít, melyet a bérbevevő által megismert Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint kezel.

Fentieket mindkét fél tudomásul veszi és aláírásával azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Balatonszemes 2020. ……………………………

                  ……………………………………………                                               …………………………………………….

                                          Bérbeadó                                                                                         Bérbevevő

Tanúk: Név:................................................                                                                        …..........................................................

           Cím:.................................................                                                                         …............................................................

IMG 1063

 

Kezdőlap  

Kategória: